«e-Άδειες»: Οικοδομικές άδειες, οικοδομικές εργασίες χωρίς άδεια και ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού

Νέα Προϊόντα
Μοιραστείτε το:

Ψηφιακή «παγίδα» για 22 εργασίες σε ακίνητα, χωρίς οικοδομική άδεια  

Με ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού, από τη Δευτέρα  24 Μαΐου 2021 θα γίνεται κάθε εργασία ανακαίνισης για την οποία  δεν απαιτείται άδεια! Τα 12  SOS που  πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες όταν κάνουν εργασίες σε ένα ακίνητο. Οι 22 εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση μηχανικού.

της Γραμματής Μπακλατσή

Με βεβαίωση μηχανικού μέσα από το Ηλεκτρονικό Σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  θα γίνονται πλέον όλες οι εργασίες ανακαίνισης, επισκευών και συντήρησης σε κάθε ακίνητο  για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί  στις 24 Μαΐου.  Με αυτόν το τρόπο «σφίγγει» ο  κλοιός της παρακολούθησης των κτιρίων, αφού  θα καταγράφεται πλέον ηλεκτρονικά κάθε  εργασία που θα γίνεται  σε όλα τα κτίσματα.

Μ΄ αυτήν την  ηλεκτρονική βεβαίωση  σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική έκδοση αδειών (e- Άδειες) και την ηλεκτρονική ταυτότητα του κτιρίου, η πολιτεία σκοπεύει στον εντοπισμό των υπαρχόντων αυθαιρέτων που έχουν «κρυφθεί» καθώς και στην  αποφυγή δημιουργίας νέων  αυθαιρεσιών με την  καταστρατήγηση των πολεοδομικών κανονισμών από πλευράς μηχανικών και ιδιωτών.

Τι ακριβώς αφορά αυτή  η ηλεκτρονική  βεβαίωση;

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πριν την εκτέλεση των εργασιών, για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, συντάσσεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και θα αναγράφει ότι στην περιοχή του ακινήτου για τις υπό εκτέλεση  εργασίες δεν απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα. Σε περίπτωση που απαιτούνται εγκρίσεις από άλλους φορείς ή συλλογικά όργανα γίνεται ενημέρωση φακέλου με τις παραπάνω εγκρίσεις.           Οι εγκρίσεις αυτές μπορεί να προέρχονται από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, την Αρχαιολογία, το Δασαρχείο και άλλους κατά περίπτωση φορείς.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να εκδοθεί ηλεκτρονική βεβαίωση από τον μηχανικό;

1) σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων τα οποία έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση

2) σε τακτοποιημένα αυθαίρετα

3) σε οικόπεδα ή γήπεδα εφόσον δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις

4) σε οικόπεδα,  γήπεδα ή  κτίσματα, που  δεν βρίσκονται σε δάσος, ρέμα, αιγιαλό ή παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση, σε περιοχή απολύτου προστασίας, σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού, σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα, σε τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν, παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους πενήντα τοις εκατό (50%) των οριζόμενων από τη νομοθεσία για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας.

5) σε ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπεται μόνο για τις εκ του νόμου επιτρεπόμενες εργασίες σε αυτά.

Τα 12 SOS που  πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες όταν κάνουν εργασίες σε ένα ακίνητο

1) Δεν μπορεί να γίνει καμία εργασία επισκευής που απαιτείται άδεια (είτε οικοδομική είτε μικρής κλίμακας) σε περίπτωση που υπάρχουν αυθαιρεσίες στο κτίσμα.

2) Όλες οι εργασίες που γίνονται θα πρέπει να μην θίγουν τον σκελετό του κτιρίου και να μην δημιουργούν προβλήματα στη στατικότητα του.

3) Για εργασίες μόνωσης , αλλαγής ανοιγμάτων , επισκευή δώματος , επισκευή όψεων και λοιπών εργασιών που γίνονται σε κοινόχρηστους ή κοινόκτητους χώρους απαιτείται συναίνεση  των συνιδιοκτητών

4) Όταν χρησιμοποιούμε ικριώματα για χρωματισμούς ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων, απαιτείται Άδεια Μικρής Κλίμακας και επίβλεψη μηχανικού.

5) Όταν  κάνουμε αντικατάσταση εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων  σε  διαφορετικά  ανοίγματα  και σε περίπτωση που αφορά διαμέρισμα ή κατάστημα κλπ χώρους σε πολυκατοικία απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας.

6) Για τις εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα από το φυσικό έδαφος, των οικοπέδων και γηπέδων  απαιτείται οικοδομική άδεια.

7) Για την  τοποθέτηση θερμομόνωσης ,  τοποθέτηση παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, με  τη  χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», καθώς και για εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων απαιτείται η συναίνεση του συνόλου των ιδιοκτητών.

8) Για την κατασκευή πέργκολας επιφανείας πάνω από  πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, καθώς και σε δώματα και εξώστες ανεξαρτήτως εμβαδού απαιτείται η Άδεια Μικρής Κλίμακας.

9) Απαιτείται άδεια για την  κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, καθώς και περιτοιχίσεων και περιφράξεων .

10) Όταν οι  εργασίες  ανακαίνισης είναι μεγάλης έκτασης και ο    προϋπολογισμός των εργασιών είναι άνω των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ τότε απαιτείται η έκδοση Οικοδομικής Άδειας.

11) Δεν πετάμε τα μπάζα  που παράγονται από την ανακαίνιση, αλλά υποχρεωτικά κάνουμε σύμβαση με  διαχειριστή των Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατεδαφίσεων με εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής .

12) Για όλες τις οικοδομικές εργασίες, είτε πρόκειται για εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση άδειας ή άδειας  μικρής κλίμακας είτε όχι , θα πρέπει να γίνεται απογραφή των οικοδομικών εργασιών στον ΕΦΚΑ με την προσκόμιση σχετικού πίνακα , με την απογραφή όλων των  εργασιών που πρόκειται να γίνουν  για την  πληρωμή των ανάλογων εισφορών.

Ποιες είναι οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση μηχανικού;

 1. εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, επισκευής ή αντικατάστασης δαπέδων,
 2. μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές, που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα .
 3. εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
 4. συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων,
 5. αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα,
 6. συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
 7. μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος,
 8. τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.
 9. τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων.
 10. εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατοίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
 11. 11.τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,
 12. κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας, και με την προϋπόθεση ότι αποτελούν ανεξάρτητες, μεμονωμένες κατοικίες με αυτοτελή φέροντα οργανισμό,
 13. κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή,
 14. κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,
 15. τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών,
 16. διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου,
 17. διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων,
 18. κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.,
 19. κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές,
 20. φωτοβολταϊκά συστήματα πάνω σε κτίρια και για ισχύ συστημάτων έως και 100kW,
 21. κατασκευές υπόγειων βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την έδραση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κάθε είδους, η εγκατάσταση επ’ αυτών του αντίστοιχου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, υπαίθριων Υποσταθμών του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 22. κατασκευές για την εγκατάσταση υποδομής και τοποθέτηση συσκευών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.

——————-

Τι αλλάζει στο έργο των μηχανικών για την έκδοση οικοδομικών αδειών

Από τη Δευτέρα 24 Μαΐου αλλάζει ο τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πολεοδομικό και χωροταξικό νόμο του ΥΠΕΝ (ν.4759/2020) και απόφαση που εξέδωσε ο υφυπουργός ΠΕΝ Νίκος Ταγαράς και αναβαθμίζεται το ψηφιακό σύστημα «e-Άδειες» του ΤΕΕ, για να ενσωματωθούν οι αλλαγές, οι οποίες δημιουργούν νέα δεδομένα στο έργο των μηχανικών.

Όπως έχει ανακοινώσει το ΤΕΕ, οι εργασίες αναβάθμισης του «e-Άδειες»  θα γίνουν το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Μαΐου 2021. Αυτό σημαίνει εξηγούν αρμόδιες πηγές, ότι: «οι μηχανικοί που έχουν ήδη  για συγκεκριμένες κατηγορίες αδειών εργασία σε εξέλιξη, θα πρέπει να «τρέξουν» να ολοκληρώσουν τις υποθέσεις τους με τα ισχύοντα μέχρι την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 ή να προγραμματίσουν την ολοκλήρωση των εργασιών τους μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του «e-Άδειες» από την ερχόμενη Δευτέρα,  δημιουργώντας ψηφιακό φάκελο με τα νέα δεδομένα».

Οι αλλαγές

Οι αλλαγές αφορούν κατά βάση τις οικοδομικές άδειες και τις αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών των κατηγοριών 1 και 2, για τις οποίες στο νέο πολεοδομικό χωροταξικό νόμο και την απόφαση του ΥΠΕΝ προβλέπεται ότι η έκδοση τους γίνεται από τον μηχανικό, μετά από την υποβολή πλήρους ηλεκτρονικού φακέλου, με υποχρεωτική προϋπόθεση την έκδοση προέγκρισης από την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), καθώς και τον μεταγενέστερο έλεγχο των φορολογικών.  Για την κατηγορία 3, η προέγκριση παραμένει προαιρετική, ενώ εξακολουθεί να απαιτείται η βεβαίωση όρων δόμησης, που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Άλλες αλλαγές, που προβλέπει ο νέος πολεοδομικός χωροταξικός νόμος, οι οποίες θα «περάσουν», ώστε να είναι διαθέσιμες με νέες φόρμες και εφαρμογές στο σύστημα «e-Άδειες»  από τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2021 αφορούν:  στην πληρότητα του ηλεκτρονικού φακέλου της προς έκδοση οικοδομικής άδειας, δηλαδή να περιλαμβάνονται οι μελέτες, οι προβλεπόμενες κατά περίπτωση εγκρίσεις και tα δικαιολογητικά για την προέγκριση της άδειας. Επίσης στη δυνατότητα έκδοσης προέγκρισης για άδεια αναθεώρησης σε όλες τις κατηγορίες του άρθρου 36 του ν. 4495/2017.

Συνεχίζουν κανονικά

Σημειώνεται από αρμόδιες πηγές ότι για περιπτώσεις στις οποίες έχει υποβληθεί και έχει εγκριθεί η προέγκριση, η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας συνεχίζεται με τα ισχύοντα. Επίσης συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία έκδοσης Αδειών Μικρής Κλίμακας.

Νέες εφαρμογές

Το αναβαθμισμένο σύστημα «e-Άδειες» του ΤΕΕ από τη Δευτέρα 21 Μαΐου 2021, σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ,  θα δίνει τη δυνατότητα στους μηχανικούς, με νέες φόρμες και εφαρμογές για:

 • Άμεση αλλαγή κατηγορίας οικοδομικής άδειας
 • Αναθεώρηση Οικοδομικών Αδειών και Εγκρίσεων Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας για διόρθωση πρόδηλων σφαλμάτων
 • Αναθεώρηση για παράταση ισχύος των Αδειών Κατεδάφισης για 1 επιπλέον έτος
 • Υποβολή Βεβαίωσης μηχανικού για τις εργασίες του άρθρου 30
 • Δήλωση ολοκλήρωσης Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας

Ειδικά για τις Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, παρέχεται πλέον η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στο σύστημα από τον Διαχειριστή πριν από τον χρόνο λήξης της ισχύος της έγκρισης, για την ενημέρωση της Υ.ΔΟΜ περί της ολοκλήρωσης των οικοδομικών εργασιών.

Ανακοίνωση ΤΕΕ

Με τίτλο «Σημαντική ενημέρωση για την αναβάθμιση του «e-Άδειες» σύμφωνα με τον Ν. 4759/2020» το ΤΕΕ ανακοίνωσε ότι: “Σε αναμονή της επικείμενης προσαρμογής του συστήματος «e-Άδειες» στις διατάξεις του Ν. 4759/2020, Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, που θα υλοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Μαΐου 2021, ενημερώνουμε τους μηχανικούς για τη διαχείριση των εκκρεμών υποθέσεών τους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 36 του Ν. 4495/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 55 του Ν. 4759/2020, Προεγκρίσεις και οικοδομικές άδειες που βρίσκονται σε διαδικασία έκδοσης κατά την ημερομηνία τροποποίησης του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες», ολοκληρώνονται με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής τους. Οικοδομικές άδειες σε συνέχεια προέγκρισης, η οποία έχει εκδοθεί με τις προγενέστερες διατάξεις, δύναται να εκδοθούν με τις διατάξεις του παρόντος, κατόπιν αναθεώρησης της προέγκρισης.

Μετά την αναβάθμιση του συστήματος, οι αιτήσεις του πίνακα Α θα αντικατασταθούν από νέους τύπους πράξεων. Εφόσον βρίσκονται σε «Προσωρινή αποθήκευση», θα μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021.

Α. Τύποι πράξεων που καταργούνται

 • Προέγκριση Οικοδομικής Άδειας
 • Αναθεώρηση Προέγκρισης
 • Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 1 χωρίς προέγκριση
 • Οικοδομική άδεια Κατηγορία 2 χωρίς προέγκριση
 • Οικοδομική άδεια Κατηγορία 3 με βεβαίωση όρων δόμησης
 • Άδεια Κατεδάφισης
 • Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετες κατασκευές
 • Αναθεώρηση Έγκρισης Δόμησης ν.4030/2011
 • Αναθεώρηση Οικοδομικής Άδειας Κατηγορίας 1
 • Αναθεώρηση Οικοδομικής Άδειας Κατηγορίας 2
 • Αναθεώρηση Οικοδομικής Άδειας Κατηγορίας 3
 • Ενημέρωση Οικοδομικής Άδειας
 • Αναθεώρηση Άδειας Κατεδάφισης
 • Ενημέρωση Άδειας Κατεδάφισης
 • Αναθεώρηση Έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετες κατασκευές
 • Ενημέρωση Έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετες κατασκευές
 • Αναθεώρηση έντυπης αδείας κατ. 1 ΜΕ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου
 • Αναθεώρηση έντυπης αδείας κατ. 2 ΜΕ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου
 • Αναθεώρηση έντυπης αδείας κατ. 3 ΜΕ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου
 • Αναθεώρηση έντυπης αδείας ΧΩΡΙΣ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου
 • Ενημέρωση Έντυπης Οικοδομικής Άδειας / Άδειας Δόμησης
 • Αναθεώρηση έντυπης Άδειας Κατεδάφισης ΜΕ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου
 • Αναθεώρηση Έντυπης Άδειας Κατεδάφισης ΧΩΡΙΣ μεταβολή κάλυψης/δόμησης/όγκου

Ενημέρωση Έντυπης Άδειας Κατεδάφισης

Σε περίπτωση που, μετά την 21η/5/2021, η αίτηση δεν δύναται πλέον να υποβληθεί, θα χρειαστεί καταχώριση νέας αίτησης, σύμφωνα με τον Ν. 4759/2020. Εφόσον έχει καταβληθεί το ποσοστό ανταπόδοσης στην καταργούμενη αίτηση, ο διαχειριστής αποστέλλει αίτημα μεταφοράς του στη νέα αίτηση, μέσω e-mail στο e-adeies@central.tee.gr

Μετά την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021, οι αιτήσεις του πίνακα Β θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμες για δημιουργία και υποβολή σύμφωνα με την προϊσχύουσα του Ν. 4759/2020 διαδικασία, προκειμένου να υποβληθούν οικοδομικές άδειες για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί προέγκριση και βρίσκεται σε ισχύ.

Β. Τύποι πράξεων που παραμένουν διαθέσιμοι

 • Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 1 με προέγκριση
 • Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 2 με προέγκριση
 • Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 1 με Ισχύουσα Έγκριση Δόμησης ν.4030/2011 / Έντυπη Προέγκριση ν.4495/2017
 • Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 2 με Ισχύουσα Έγκριση Δόμησης ν.4030/2011 / Έντυπη Προέγκριση ν.4495/2017
 • Οικοδομική άδεια Κατηγορίας 3 με Ισχύουσα Έγκριση Δόμησης ν.4030/2011 / Έντυπη Προέγκριση ν.4495/2017

Οι υπόλοιποι τύποι πράξεων θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμοι, προσαρμοσμένοι στον Ν. 4759/2020, όπου απαιτείται”.

———————–

ΥΠΕΝ: αλλάζει η έκδοση οικοδομικών αδειών και αναβαθμίζεται το «e-Άδειες»

Με Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Ταγαρά, το σύστημα «e-Άδειες» αναβαθμίζεται προκειμένου η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών να προσαρμοστεί στις διατάξεις του Ν. 4759/2020.

Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι στόχος είναι οι οικοδομικές άδειες να εκδίδονται πιο γρήγορα και πιο απλά, χωρίς ταλαιπωρία για πολίτες, μηχανικούς και επενδυτές. Για αυτούς τους λόγους ενοποιείται και απλοποιείται η διαδικασία έκδοσής τους με καλύτερο διαχωρισμό των σταδίων ευθύνης, αναδεικνύοντας τον επιτελικό ρόλο των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) στον έλεγχο των όρων, προϋποθέσεων και μεγεθών δόμησης και αναγνωρίζοντας τον ρόλο των μηχανικών στον άρτιο τεχνικό σχεδιασμό των κατασκευών σε επίπεδο μελέτης και επίβλεψης κάθε έργου.

«Κλειδί» η προέγκριση – από προαιρετική γίνεται υποχρεωτική

Συγκεκριμένα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-Άδειες»:

 • Εκδίδεται υποχρεωτική (ήταν προαιρετική) προέγκριση οικοδομικής άδειας για τις κατηγορίες τρόπου έκδοσης αδειών 1 και 2 (βάσει του ν.4495/2017). Σημειώνεται ότι στη διαδικασία προέγκρισης πραγματοποιείται και ο ουσιαστικός έλεγχος για την πιστοποίηση του δικαιώματος έκδοσης τους. Στη συνέχεια, με ευθύνη του μηχανικού, υποβάλλονται οι απαραίτητες μελέτες, τα δικαιολογητικά και οι εγκρίσεις και κατόπιν οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται ηλεκτρονικά και αυτόματα. Τότε, ο αριθμός οικοδομικής αδείας αναρτάται στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.
 • Για την κατηγορία 3, η προέγκριση παραμένει προαιρετική, ενώ εξακολουθεί να απαιτείται η βεβαίωση όρων δόμησης που χορηγείται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.
 • Σε περίπτωση άδειας νομιμοποίησης, επισυνάπτεται κατά το στάδιο της προέγκρισης η έκθεση αυτοψίας, εφόσον υπάρχει, η απόφαση επιβολής προστίμου ή/και η σχετική δήλωση υπαγωγής αυθαιρέτου σε διατάξεις νόμων αναστολής επιβολής κυρώσεων.
 • Ειδικά για τις Εγκρίσεις Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας, παρέχεται πλέον η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στο σύστημα από τον Διαχειριστή πριν από τον χρόνο λήξης της ισχύος της έγκρισης, για την ενημέρωση της Υ.ΔΟΜ περί της ολοκλήρωσης των οικοδομικών εργασιών.
 • Εκδίδεται η προβλεπόμενη βεβαίωση μηχανικού του άρθρου 30 του ν. 4495/2017, δια της υποβολής αίτησης με την ταυτόχρονη υποβολή των εγκρίσεων άλλων φορέων ή συλλογικών οργάνων, εφόσον αυτές απαιτούνται.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς δήλωσε: «Επιταχύνουμε και απλοποιούμε την έκδοση οικοδομικών αδειών, βάζοντας φρένο στην καθυστέρηση και ταλαιπωρία των πολιτών, των μηχανικών και των επενδυτών. Κάνουμε ένα ακόμη βήμα για την αυτοματοποίηση όλης της διαδικασίας έτσι ώστε το ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης e-Άδειες να αναβαθμιστεί και να αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό και σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο».

Αναβάθμιση του «e-Άδειες»

Με την Υπουργική Απόφαση τροποποιείται η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα «Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, ελέγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017.» (ΦΕΚ Β’ 3136/31.07.2018) και ειδικότερα τα άρθρα 2 έως 11 αυτής, ενώ παράλληλα προστίθεται νέο άρθρο 3α. Σκοπός της τροποποίησης είναι η προσαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών «e-Άδειες» στις τροποποιήσεις που επήλθαν στον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών και των λοιπών διοικητικών πράξεων του άρθρου 28 του ν.4495/17, με τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε’ του ν.4759/20. Τέλος, για την προσαρμογή της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «e-Άδειες» στις διατάξεις της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης, θα εκδοθεί μετά τη δημοσίευσή της στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διαπιστωτική πράξη του Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.

Πηγή: ecopress.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged