Εξωδικαστικός: Διαδικασίες εξασφάλισης έως 240 δόσεων για ρύθμιση χρεών προς Τράπεζες, Δημόσιο και Ταμεία

Οικονομία
Μοιραστείτε το:

Ποιοι μπορούν να πετύχουν ρύθμιση οφειλών προς τράπεζες, Ταμεία και Δημόσιο. Βήμα προς βήμα η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για εταιρείες και φυσικά πρόσωπα. Τι πρέπει να δώσουν «αντάλλαγμα», πότε προσφέρεται «κούρεμα».

Μέσω του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού, ο οποίος περιλαμβάνει τη δυνατότητα αποπληρωμής των χρεών σε 240 δόσεις προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία και υπό προϋποθέσεις, έως και 420 δόσεις προς τις τράπεζες, μπορούν να διευθετήσουν τα χρέη τους από την ερχόμενη Τρίτη 1η Ιουνίου 2021 τα φυσικά νομικά και φυσικά πρόσωπα.

Η δυνατότητα αυτή δίνεται από την ενεργοποίηση του «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών» του νόμου 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», η ισχύς του οποίου ως προς το συγκεκριμένο σκέλος αρχίζει την Τρίτη 1 Ιουνίου.

Βασική προϋπόθεση για την ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό είναι η αποδοχή της άρσης του φορολογικού και τραπεζικού απορρήτου από τον οφειλέτη, κάτι το οποίο, όπως έχει αποδειχθεί και από προηγούμενες ρυθμίσεις, δεν τυγχάνει ιδιαίτερης «αποδοχής» από τους οφειλέτες.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω της ειδικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ), ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει «κουρέματα» ακόμα και των κύριων οφειλών προς το δημόσιο έως και 75% και προς τις τράπεζες έως και 80%.

Αίτηση για εξωδικαστική διευθέτηση οφειλών μπορούν, όπως προαναφέρθηκε, να υποβάλουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλές τους είναι άνω των 10.000 ευρώ και τουλάχιστον προς δύο πιστωτές. Επίσης, αίτηση μπορεί να υποβάλουν και οι χρηματοδοτικοί οργανισμοί (τράπεζες).

Το ποσό αποπληρωμής

Σύμφωνα με το νόμο, ο οφειλέτης θα πρέπει να πληρώσει κατ’ ελάχιστον την αξία ρευστοποίησης όλης της περιουσίας του (ανεξαρτήτως αν το ποσό αυτό καλύπτεται από τα δηλωμένα εισοδήματά του).

Για τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, η αξία ρευστοποίησης προσδιορίζεται ως το μέγιστο ανάμεσα στη φορολογητέα αξία και την εμπορική αξία μειωμένη κατά 3%, λόγω των εξόδων της διαδικασίας ρευστοποίησης. Για τα κινητά περιουσιακά στοιχεία, η αξία ρευστοποίησης ταυτίζεται με την εμπορική αξία.

Αυτό σημαίνει ότι αν η αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη υπερβαίνει το ύψος των οφειλών, τότε δεν υπάρχει διαγραφή χρέους. Αν όμως υπολείπεται, σε συνδυασμό με τις άλλες παραμέτρους που θέτει ο νόμος, γίνεται διαγραφή οφειλής.

Για παράδειγμα, αν η αξία της περιουσίας είναι 120.000 ευρώ και προς ρύθμιση οφειλές 100.000 ευρώ, δεν επιτρέπεται η διαγραφή οφειλής. Στην περίπτωση της ίδιας αξίας περιουσίας και με οφειλή 150.000 ευρώ, τότε υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής οφειλής.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την εκκίνηση της διαδικασίας ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό, δεν απαιτείται η ρευστοποίηση της περιουσίας, αλλά η εκτίμηση του ύψους της, ώστε να καθοριστεί το συνολικό ποσό πληρωμής, ο αριθμός και το ύψος των δόσεων. Ωστόσο, αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κατά την πάροδο του χρόνου ο οφειλέτης, ελλείψει δυνατότητας αποπληρωμής των οφειλών, να εξαναγκαστεί σε ρευστοποίηση μέρους ή ακόμα και του συνόλου της περιουσίας του.

Πέραν των παραπάνω, για να ενταχθεί κάποιος οφειλέτης σε ρύθμιση, θα πρέπει να πληρώσει και το ποσό που περισσεύει από τα εισοδήματά του (μετά την κάλυψη των ευλόγων δαπανών διαβίωσης στην περίπτωση των φυσικών προσώπων και του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης για τα νομικά πρόσωπα, εφόσον τα εισοδήματά του είναι επαρκή και μπορούν να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο).

Επιπλέον, ο οφειλέτης έχει την ευχέρεια να δηλώσει ότι μπορεί να πληρώνει παραπάνω (με σκοπό να αποπληρώσει νωρίτερα και να αποφύγει την επιβάρυνση τόκων) και τότε, προστίθεται και αυτό το ποσό.

Όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, που καθίστανται υποχρεωτικές για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό, σημαίνουν ότι εάν κάποιος δανειολήπτης δεν έχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία, αλλά και υπερβάλλον εισόδημα από τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, ώστε να κατευθυνθεί στην αποπληρωμή των χρεών, δεν μπορεί να τύχει ρύθμισης.

Παρακολουθήστε τις εξελίξεις με την υπογραφη εγκυρότητας του Euro2day.gr

Αυτές οι περιπτώσεις δανειοληπτών μάλλον θα οδηγούνται σε πτώχευση, ωστόσο, αυτό θα πρέπει να το ζητήσουν είτε οι ίδιοι, ώστε να απαλλαγούν εντός τριετίας από τα χρέη τους, είτε να αιτηθούν την πτώχευσή τους οι πιστωτές.

Επισημαίνεται ότι αν στην πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνεται και η πρώτη κατοικία, η απαλλαγή από τα χρέη επέρχεται σε 12 μήνες.

Το «κούρεμα»

Όπως ορίζει το νέο πλαίσιο, το «κούρεμα» προς το Δημόσιο δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 95% των απαιτήσεων του δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση και 85% των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Επιπλέον στην περίπτωση των διμερών διαπραγματεύσεων ή στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις, όταν η προσφερόμενη λύση από τους χρηματοδοτικούς φορείς προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών, το «κούρεμα» βασικής οφειλής προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 75%.

Σημειώνεται ότι διαγραφή βασικής οφειλής παρακρατουμένων φόρων, επιρριπτομένων φόρων προς το Δημόσιο και ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) απαγορεύεται από το νόμο.

Αντίστοιχα, το «κούρεμα» προς τους χρηματοδοτικούς φορείς δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 80% των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων (εξαιρουμένων των τόκων υπερημερίας για τους οποίους δεν υπάρχει όριο).

Το επιτόκιο και το ύψος της δόσης

Η ρύθμιση οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το euribor τριμήνου, προσαυξημένο κατά 5%, το οποίο υπολογίζεται ετησίως.

Η ρύθμιση οφειλών με τους χρηματοδοτικούς φορείς επιβαρύνεται με επιτόκιο ίσο με το euribor/libor τριμήνου/μηνός, προσαυξημένο κατά 3,25% για εξασφαλισμένες οφειλές και 4,5% για μη εξασφαλισμένες οφειλές.

Το ποσό μηνιαίας δόσης αυξάνεται σταδιακά μετά από 1 και 4 έτη. Περαιτέρω, σε περίπτωση που η προσφερόμενη λύση από τους χρηματοδοτικούς φορείς προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών, προβλέπεται σταδιακή αύξηση με διάφορα βήματα ανάλογα το είδος δανείου – οφειλέτη.

Σε ό,τι αφορά το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης για τη ρύθμιση οφειλών με το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ανέρχεται σε 50 ευρώ.

Στην περίπτωση που η προσφερόμενη λύση από τους χρηματοδοτικούς φορείς προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών, προβλέπεται ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης προς χρηματοδοτικούς  φορείς που ανέρχεται σε 50 ευρώ ανά δάνειο με εξασφάλιση και σε 50 ευρώ ανά πιστωτή για δάνεια χωρίς εξασφάλιση.

Η διάρκεια αποπληρωμής

Ο μέγιστος αριθμός δόσεων ρύθμισης αποπληρωμής οφειλής προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης είναι 240.

Στην περίπτωση που η προσφερόμενη λύση από τους χρηματοδοτικούς φορείς προκύπτει από την αντιπρόταση των πιστωτών, προβλέπεται μέγιστο όριο 420 δόσεων για τα εξασφαλισμένα δάνεια φυσικών προσώπων, 240 δόσεων για μη εξασφαλισμένα δάνεια φυσικών προσώπων και εξασφαλισμένα δάνεια νομικών προσώπων και 180 δόσεων για μη εξασφαλισμένα δάνεια νομικών προσώπων.

Επιπλέον για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα έχει προβλεφθεί από τους χρηματοδοτικούς φορείς το μέγιστο όριο ηλικίας τα 85 έτη, βάσει του οποίου μειώνεται ο αριθμός των δόσεων, εκτός αν συμβληθεί εγγυητής μικρότερης ηλικίας.

Η διαδικασία

Όλη η διαδικασία διενεργείται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου Νόμου, μέσω της οποίας παράγεται η σχετική ρύθμιση, χωρίς να απαιτείται εμπλοκή ανθρώπινου παράγοντα ή και έγκριση οποιουδήποτε στελέχους του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τα όσα ήδη ορίζει ο Νόμος.

Στη συνέχεια, οι χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη. Αν η πρόταση εξασφαλίσει τη συναίνεση του οφειλέτη και της απαιτούμενης πλειοψηφίας των χρηματοδοτικών φορέων (60%), διαβιβάζεται στο Δημόσιο και στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι καλούνται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να ελέγξουν την τήρηση των προϋποθέσεων του νόμου και εφόσον πληρούνται, τότε αυτομάτως παρέχεται η αυτόματη έγκρισή τους.

Σημειώνεται ότι αν εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει την καταβολή τριών ή περισσότερων δόσεων προς οποιονδήποτε από τους πιστωτές του, ο πιστωτής δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Την ίδια δυνατότητα έχει κάθε πιστωτής, εάν ο οφειλέτης καθυστερήσει να του καταβάλει πάνω από το 3% του συνολικού ποσού που οφείλει στον συγκεκριμένο οφειλέτη.

Η καταγγελία από κάποιον πιστωτή σημαίνει ότι ο οφειλέτης χάνει τη ρύθμιση της οφειλής του, μόνο ως προς τον συγκεκριμένο πιστωτή. Στον οποίο θα οφείλει τα ποσά που όφειλε πριν τη σύμβαση αναδιάρθρωσης, αφού από αυτά αφαιρεθούν τα ποσά που είχε καταβάλει μέχρι την καταγγελία.

Ο πιστωτής που κατήγγειλε τα σύμβαση μπορεί να κινηθεί άμεσα κατά του οφειλέτη για να εισπράξει τα οφειλόμενα ποσά.

Σταμάτης Ζησίμου / s.zisimou@euro2day.gr

————–

Νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Τι αλλάζει και πώς θα προλάβει τις περιπτώσεις αφερεγγυότητας

Η διαδικασία ένταξης στον Εξωδικαστικό Μηχανισμό αναλύεται σε επτά βήματα – Οι διαδικασίες και οι εξαιρέσεις

Με τον Ν. 4738/2020 «Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας» επιχειρείται η ενσωμάτωση σε ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο όλων των μέχρι σήμερα επιμέρους νομοθετημάτων που ρύθμιζαν το ιδιωτικό χρέος.

Στον πρώτο άξονα του Νόμου (Πρώτο Βιβλίο) εκτίθενται οι δύο βασικοί μηχανισμοί πρόληψης της αφερεγγυότητας, και συγκεκριμένα ο εξωδικαστικός μηχανισμός και η διαδικασία εξυγίανσης, με την τελευταία να μην παρουσιάζει κομβικές αλλαγές σε σύγκριση με την ισχύουσα διαδικασία, όπως αυτή προβλέπεται σήμερα στον Πτωχευτικό Κώδικα.

Μεγάλες και σημαντικές τροποποιήσεις όμως, όπως αυτές που αναλύονται αμέσως παρακάτω, παρατηρούνται στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ειδικότερα:

Ο θεσμός του εξωδικαστικού μηχανισμού αναλύεται στα άρθρα 5-30 του Ν. 4738/2020 τα οποία απορροφούν τις διατάξεις του Ν. 4469/2017 και θα τεθούν σε ισχύ την 1η -06-2021.

Αληθές είναι ότι για την εφαρμογή του νόμου αυτού απαιτείται η έκδοση δεκάδων Υπουργικών Αποφάσεων, πολλές από τις οποίες αφορούν στον εξωδικαστικό, γεγονός που σημαίνει ότι πολλά ζητήματα παραμένουν έως σήμερα αρρύθμιστα.

Εντούτοις κατωτέρω παρατίθεται μια συνοπτική παρουσίαση με όσα στοιχεία ήδη αντλούνται από τις διατάξεις του νόμου.

Τα επτά βασικά σημεία του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού:

 1. Στον εξωδικαστικό θα μπορεί να υπαχθεί κάθε πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, δηλαδή κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαιρέτως και κάθε νομικό πρόσωπο που επιδιώκει οικονομικό σκοπό. Εξαιρούνται:
 • Όσοι διατηρούν οφειλή σε έναν μόνο χρηματοδοτικό φορέα και η οφειλή αυτή αντιστοιχεί σε ποσοστό τουλάχιστον 90% επί του συνόλου των χρεών τους προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους χρηματοδοτικούς φορείς
 • όσοι οφείλουν συνολικά λιγότερα από 10.000 ευρώ
 • όσοι έχουν υποβάλει αίτηση για την υπαγωγή τους στον Ν. 3588/2007 (Πτωχευτικό Δίκαιο- διαδικασία εξυγίανσης- πτώχευση), στον Ν. 3869/2010 (Νόμος Κατσέλη), στον Ν. 4605/2019 (πλατφόρμα προστασίας πρώτης κατοικίας), στον Ν. 4469/2017 (Εξωδικαστικός), εκτός και αν παραιτηθούν εγκαίρως από τις ανωτέρω αντίστοιχες αιτήσεις τους
 • όσοι έχουν πετύχει την έκδοση οριστικών αποφάσεων περί υπαγωγή στους στις παραπάνω διαδικασίες ή στην ειδική διαχείριση του Ν 4307/2015 ή έχει συζητηθεί η αίτησή τους ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου αλλά δεν έχει εκδοθεί ακόμη δικαστική απόφαση ή δεν έχουν παρέλθει 15 μήνες από την απόφαση υπαγωγής τους στις παραπάνω διαδικασίες
 • όσοι οφειλέτες έχουν τεθεί σε λύση και εκκαθάριση
 • όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για μία σειρά ποινικών αδικημάτων (φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα κ.α),

Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα, η ποινική καταδίκη των εκπροσώπων τους, θα πρέπει να αφορά αξιόποινη πράξη που τελέστηκε στα πλαίσια της δραστηριότητας των αιτούντων νομικών προσώπων

 • όσοι έχουν ρυθμισμένες ή ενήμερες οφειλές προς το σύνολο των πιστωτών τους και δεν αποδεικνύουν επιδείνωση της οικονομικής τους κατάστασης σε ποσοστό τουλάχιστον 20
 1. Ο οφειλέτης δεν θα μπορεί να ρυθμίσει το σύνολο των οφειλών του προς τους πάσης φύσεως πιστωτές του, αλλά μόνο τις βεβαιωμένες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς (ενν. τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης κ.α
 2. Η διαδικασία υπαγωγής στο νέο εξωδικαστικό είναι συνοπτικά η εξής:
 • Η διαδικασία εκκινεί κατόπιν αίτησης του οφειλέτη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή κατόπιν πρόσκλησης των πιστωτών προς τον οφειλέτη, στην οποία ο τελευταίος οφείλει να απαντήσει εντός 45 ημερολογιακών ημερών
 • Προκειμένου να συμμετέχει ένας χρηματοδοτικός φορέας στην στη διαδικασία, θα πρέπει να προσχωρήσει σε σύμβαση συμμετοχής μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) θεωρούνται αυτοδικαίως συμμετέχοντες πιστωτές. Με την αίτησή του ο οφειλέτης πρέπει να συνυποβάλλει πληθώρα εγγράφων, τα οποία παρατίθενται στο νόμο

Κατόπιν, οι συμμετέχοντες χρηματοδοτικοί φορείς μπορούν – χωρίς να υποχρεούνται – να καταθέσουν οι ίδιοι πρόταση ρύθμισης προς τον οφειλέτη.

 • Εάν με την πρόταση αυτή συναινεί ο οφειλέτης, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών, δηλ. ποσοστό 60% και άνω του συνόλου των απαιτήσεων των χρηματοδοτικών φορέων που συμμετέχουν στη διαδικασία, και τουλάχιστον το 40% των πιστωτών με ειδικό προνόμιο, τότε υπογράφεται σύμβαση αναδιάρθρωσης, η οποία κοινοποιείται στο Ελληνικό Δημόσιο και στους ΦΚΑ.
 • Από τη σύμβαση αυτή δεσμεύονται όλοι οι συμμετέχοντες πιστωτές, ακόμη και αν δεν είναι συναινούντες
 • Εάν δεν υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης εντός διμήνου από την υποβολή της αίτησης, τότε θεωρείται ότι η διαδικασία έχει περατωθεί ως άκαρπη, χωρίς όμως να αποκλείεται η κατάθεση νέας αίτησης
 • Εάν ο οφειλέτης διαφωνήσει με την υποβληθείσα από τους συμμετέχοντες χρηματοδοτικούς φορείς πρόταση, μπορεί εντός 10 ημερών να αιτηθεί τη διαμεσολάβηση. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να υπογραφεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης εντός 30 ημερών , άλλως η διαδικασία θεωρείται περατωθείσα
 1. Από την υποβολή της αίτησης αναστέλλονται:
 • η διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών,
 • η λήψη αναγκαστικών μέτρων και
 • η συνέχιση της αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών και ακινήτων, καθώς και η ποινική δίωξη για χρέη προς το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς.

Εξαίρεση:

Εάν έχει προγραμματιστεί η διενέργεια πλειστηριασμού εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης, αυτός διενεργείται κανονικά, όπως και κάθε σχετική προπαρασκευαστική ενέργεια.

Με τη διάταξη αυτή επιχειρείται να αποτραπούν περιπτώσεις καταχρηστικών αιτήσεων.

 1. Τα ανωτέρω (υπό στοιχ. 4) ισχύουν κατά βάση και από τη σύναψη της σύμβασης αναδιάρθρωσης, και για όλη τη διάρκειά της, ενώ με την εξόφληση των δόσεων, επέρχεται εξόφληση των οφειλών κάθε πιστωτή που καταλαμβάνεται από αυτήν. Ωστόσο, οι εγγυητές ή συνοφειλέτες εξακολουθούν να οφείλουν το υπερβάλλον ποσό
 2. Το Ελληνικό Δημόσιο και οι ΦΚΑ συμμετέχουν στον εξωδικαστικό ως εξής:

Μετά τη γνωστοποίηση της σύμβασης αναδιάρθρωσης μεταξύ του οφειλέτη και των χρηματοδοτικών φορέων συνάγεται ότι συμμετέχουν εάν: α) η οφειλή προς αυτούς δεν ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ, β) η οφειλή προς αυτούς είναι μικρότερη από την οφειλή προς τους χρηματοδοτικούς φορείς γ) το περιεχόμενο της σύμβασης προέκυψε από υπολογιστικό εργαλείο, το οποίο θα προσδιοριστεί με ΚΥΑ και θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι χρηματοδοτικοί φορείς για να διαμορφώσουν τους όρους της σύμβασης

Εάν πληρούνται τα παραπάνω, συνάγεται ότι συναινούν στη σύμβαση αναδιάρθρωσης εάν παρέλθουν άπρακτες 15 ημέρες από την γνωστοποίηση της σύμβασης, άλλως, στο διάστημα αυτό, προτείνουν τροποποίηση προκειμένου να θεραπευθεί στη συμφωνία τυχόν ελάττωμα.

Εάν οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν πληρούνται, η συναίνεση του Δημοσίου και των ΦΚΑ είναι σύννομη μόνο εάν Διαχειριστής αφερεγγυότητας αιτιολογημένως γνωμοδοτήσει ότι το Δημόσιο μεταχειρίζεται καλύτερα από ότι σε περίπτωση πτώχευσης του οφειλέτη και ότι ο οφειλέτης με τον τρόπο αυτόν καθίσταται βιώσιμος ή αξιόχρεος.

Απαγορεύεται ως προς τις οφειλές προς το Δημόσιο και τους ΦΚΑ η αποπληρωμή σε περισσότερες από 240 δόσεις καθώς και η διαγραφή βασικής οφειλής, παρακρατούμενων ή επιρριπτόμενων φόρων, η παροχή περιόδου χάριτος, ενώ οι δόσεις πρέπει να είναι μηνιαίες και όχι μικρότερες από 50 ευρώ έκαστη.

 1. Είναι δυνατή, υπό προϋποθέσεις, η επιδότηση για την αποπληρωμή τμήματος των δανείων που εξασφαλίζονται με την κύρια κατοικία των οφειλετών, για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της αίτησης για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Τα συμπεράσματα

Μετά την συνοπτική ως άνω παρουσίαση θα μπορούσαμε να καταλήξουμε στα εξής συμπεράσματα:

Πρόκειται για έναν μηχανισμό αμιγώς εξωδικαστικό, με εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες και διευρυμένο υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής.

Μη ξεχνάμε ότι μέχρι πρότινος οι οφειλέτες – φυσικά πρόσωπα, μπορούσαν μόνο να προσφύγουν στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, ο οποίος έχει καταργηθεί, επομένως ενδεχομένως ο νέος εξωδικαστικός να λειτουργήσει πράγματι ως προς όλους ως ένας θεσμός που θα προλάβει την αφερεγγυότητα και συνακόλουθα την θέση σε πτώχευση.

Θετικά κρίνεται επίσης και η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών σε 240 δόσεις, η οποία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις συνήθως προβλεπόμενες 12 ή 24 δόσεις για τις οφειλές προς το δημόσιο.

Υπάρχουν όμως και διατάξεις, οι οποίες πριν από τη εφαρμογή τους ακόμη, δημιουργούν προβληματισμούς σχετικά με το κατά πόσον θα μπορέσει αυτός ο μηχανισμός να φανεί αντάξιος των προσδοκιών και στην πράξη.

Η απάντηση

Η πρόβλεψη ότι ο οφειλέτης θα αιτείται απλώς να υπαχθεί στις διατάξεις αυτές και θα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηματοδοτικών φορέων να απαντήσουν και να προτείνουν οι ίδιοι τη ρύθμιση, φαίνεται να αποδυναμώνει τη θέση του εκάστοτε οφειλέτη, για τον οποίον η διαδικασία θα θεωρείται λήξασα με μόνη την άπρακτη παρέλευση των δύο (2) μηνών από την αίτησή του.

Παράλληλα, ο περιορισμός των κατηγοριών οφειλών τις οποίες θα μπορεί ο οφειλέτης να ρυθμίσει μέσω της διαδικασίας αυτής (οφειλές σε Δημόσιο, ΦΚΑ και χρηματοδοτικούς φορείς), ανήκει στα μειονεκτήματα του νόμου.

Σε κάθε περίπτωση, δεδομένου ότι οι νομοθετικές προβλέψεις περιορίζονται σε βασικά σημεία του νέου αυτού εξωδικαστικού, δίνοντας πολλές εξουσιοδοτικές αρμοδιότητες σε Υπουργικές αποφάσεις να ρυθμίσουν επιμέρους και πιο λεπτομερή ζητήματα, πλην όμως κομβικής σημασίας, θα κριθεί στην πράξη εάν και κατά πόσο τελικά πρόκειται για ένα θεσμό ο οποίος θα εκπληρώσει τον σκοπό του, που δεν είναι άλλος από την πρόληψη της αφερεγγυότητας των φυσικών και νομικών προσώπων.

Διοχάντη Ζ. Χατζηνικολή, Δικηγόρος Αθηνών

Πηγή: euro2day.gr, bankingnews.gr

Μοιραστείτε το:
Tagged