Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού: Οι Αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητές τους

ΑΚ-Κοινωνία

Με απόφαση του Δημάρχου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, Γ.Σ. Τσίμπρα, ορίσθηκαν 5 αντιδήμαρχοι και καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητές τους. Ειδικότερα ο Δήμαρχος όρισε ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού, τους εξής Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας με θητεία από 06.09.2019 έως 05.09.2020 και τους ανάθεσε τις παρακάτω αρμοδιότητες ως εξής:

 • Ζαλακούδης Δημήτριος

Στον κ. Ζαλακούδη Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών μεταβιβάστηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των Τμημάτων των Διευθύνσεων Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 2. Τη συνυπογραφή μετά των προϊσταμένων των παραπάνω Διευθύνσεων όλων των εγγράφων, αποφάσεων κ.λπ. που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
 3. Την ευθύνη, συντονισμό και εποπτεία διακίνησης των υπηρεσιακών εγγράφων τόσο μεταξύ των υπηρεσιών όσο και προς άλλες υπηρεσίες και τρίτους.
 4. Την εποπτεία και συντονισμό για θέματα του Συνήγορου του Πολίτη.
 5. Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του Τμήματος    Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
 6. Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
 7. Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο των ΚΕΠ.
 8. Την εποπτεία και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση των δημοτών.
 9. Τη διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους και την απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη σε κάθε πληροφορία που τον αφορά.
 10. Την Προεδρία της Οικονομικής Επιτροπής.
 11. Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.
 12. Την υπογραφή ως διατάκτη στις αποφάσεις    ανάληψης    υποχρέωσης του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού .
 13. Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων του.
 14. Επίσης ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος ορίζεται Αναπληρωτής Δημάρχου.
 • Δανάκος Στέφανος

Στον κ. Δανάκο Στέφανο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών-Δόμησης, μεταβιβάσθηκαν οι  παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο όλων των Τμημάτων της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Πολεοδομικών εφαρμογών, οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου εκτός του Τμήματος Τεχνικού Συνεργείου και Συνεργείου Ηλεκτροφωτισμού.
 2. Την εποπτεία και την ευθύνη όλων των θεμάτων που αφορούν στην υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
 3. Υπεύθυνος για την διαχείριση των θεμάτων της Δημοτικής Περιουσίας
 4. Την εποπτεία και την ευθύνη επικίνδυνων κτισμάτων.
 5. Την εποπτεία, συντονισμό και ευθύνη επί των θεμάτων της Υπαίθριας διαφήμισης.
 6. Την Προεδρία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
 7. Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
 8. Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.
 • Κοτσίνης Σπύρος

Στον κ. Κοτσίνη Σπύρο, Αντιδήμαρχο Τεχνικών Συνεργείων & Ηλεκτροφωτισμού, μεταβιβάσθηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία,    ευθύνη    και    συντονισμό    των    θεμάτων    Οδοσήμανσης    και Ηλεκτροφωτισμού της πόλης.
 2. Την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση του Τεχνικού Συνεργείου.
 3. Την εποπτεία, ευθύνη των φρεατίων της πόλης.
 4. Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με την συντήρηση υποδομών.
 5. Την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των των θεμάτων που σχετίζονται με τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα.
 6. Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
 7. Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.
 • Νταούτης Γεώργιος

Στον κ. Νταούτη Γεώργιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Πρασίνου , μεταβιβάσθηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες:

 1. Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του τμήματος Καθαριότητας και Διαχείρισης Μηχανημάτων – Οχημάτων της Διεύθυνσης οι αρμοδιότητες των οποίων προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 2. Την Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση, συντονισμό, καλή λειτουργία και έλεγχο του τμήματος Πρασίνου, οι αρμοδιότητες του οποίου προσδιορίζονται στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου.
 3. Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
 4. Την Εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και συντονισμό για θέματα ανακύκλωσης.
 5. Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.
 • Βαβλαδέλης Δημήτριος
 1. Στον κ. Βαβλαδέλη Δημήτριο Αντιδήμαρχο Ασφάλειας, Πολιτικής Προστασίας και Καθημερινότητας του Πολίτη μεταβιβάσθηκαν οι παρακάτω αρμοδιότητες:
 2. Το συντονισμό των δράσεων καθημερινότητας του δημότη.
 3. Την εποπτεία, και συντονισμό δράσεων και ενεργειών που αφορούν στη διαφάνεια και την εξυπηρέτηση των δημοτών και ειδικότερα τη διαφάνεια στις σχέσεις του Δήμου προς τρίτους και την απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη σε κάθε πληροφορία που τον αφορά.
 4. Την εποπτεία και ευθύνη για τα αδέσποτα ζώα.
 5. Την τέλεση Πολιτικών γάμων.
 6. Την εποπτεία και την ευθύνη για την πυρασφάλεια των κτιριακών υποδομών του Δήμου.
 7. Την εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Πολιτικής Προστασίας, Διαχείρισης Κρίσεων.
 8. Την εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας.
 9. Την ευθύνη συντονισμού δράσεων για την μέριμνα των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).
 10. Την υπογραφή εγγράφων των τομέων των πιο πάνω αρμοδιοτήτων.

Από την εκχώρηση αρμοδιοτήτων εξαιρείται η αρμοδιότητα εισαγωγής θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής η οποία παραμένει στο Δήμαρχο ως τελική υπογραφή ύστερα από την προσυπογραφή των θεμάτων από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Tagged