Δήμος Περιστερίου: 86 Νέες Θέσεις Εργασίας 8μηνης και 9μηνης διάρκειας μέσω ΑΣΕΠ

Π-Κοινωνία

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Περιστερίου, με  4 αποφάσεις της  οριστικοποίησε την πρόσληψη 85 εργαζομένων στο Δήμο, σύμφωνα με τους όρους της νομοθεσίας  για τα μέτρα αντιμετώπισης της επιδημίας του κορονοϊού.

Ειδικότερα:

Με τις με αριθμό 79, 80, 81 & 82/18.3.2020 αποφάσεις της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε «Ομόφωνα», να εγκρίνει την πρόσληψη σαράντα έξι (46) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/2017), διάρκειας οκτώ (8) και εννέα (9) μήνες, ως εξής:

α) Σύμφωνα με το αριθμ.πρωτ.οικ. 9642/26-2-2020 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, με το οποίο αιτείται την έγκριση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες,

 • Τριών (3) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Καλαθοφόρων)
 • Ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Σύνθετων
 • σκαπτικών μηχανημάτων-J.C.B.)
 • Δέκα (10) ατόμων ειδικότητας ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου (Γ ή C κατηγορίας-μεκάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • Είκοσι (20) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (Συνοδοί απορριμματοφόρου)

β) Σύμφωνα το αριθμ.πρωτ.οικ.9400/25-2-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με το οποίο αιτείται την έγκριση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, ως εξής:

 • Δέκα (10) άτομα ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών
 • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Οδηγών (Γ ή C κατηγορίας-με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
 • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (Καλαθοφόρων)

γ) Σύμφωνα το αριθμ.πρωτ.οικ.9596/26-2-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με το οποίο αιτείται την έγκριση για πρόσληψη εννέα (9) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή λοιπών αντικαταβολών (άρθρο 107 Ν.4483/2017), διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, ως εξής:

 • Τρία (3) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών ταφής-εκταφής
 • Τρία (3) άτομα ειδικότητας ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων
 • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού

δ) Σύμφωνα το αριθμ.πρωτ.οικ.865/6-3-2020 έγγραφο της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης με το οποίο αιτείται την έγκριση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, ως εξής:

 • Τρία (3) άτομα ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών
 • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΥΕ Κλητήρων

ε) Σύμφωνα το αριθμ.πρωτ.οικ.9378/25-2-2020 έγγραφο της Δ/νσης Κ.Ε.Π. με το οποίο αιτείται την έγκριση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, ως εξής:

 • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού
 • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού
 • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού

στ) Σύμφωνα το αριθμ.πρωτ.οικ.10608/3-3-2020 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με το οποίο αιτείται την έγκριση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, ως εξής:

 1. Για το Τμήμα Συντήρησης και Αυτεπιστασίας
 • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΔΕ Τεχνιτών (Πλακάδες)
 • Τρία (3) άτομα ειδικότητας ΔΕ Οικοδόμων
 1. Για το Τμήμα Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων και Αδειών Μεταφορών
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Μηχανολόγων

ζ) Σύμφωνα τα αριθμ.πρωτ.οικ.10716/4-3-2020 και οικ.11774/10-3-2020 έγγραφα της Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής & Χρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, με τα οποία αιτείται την έγκριση για πρόσληψη δεκαεπτά (17) καθηγητών μουσικής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 107 Ν.4483/2017), διάρκειας έως εννέα (9) μήνες, ως εξής:

 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Καθηγητή βιολιού
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή πιάνου
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή Βυζαντινής μουσικής
 • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή υποχρεωτικών & ανώτερων θεωρητικών
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή βιολιού
 • Δύο (2) άτομα ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή κλασικής κιθάρας
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή διεύθυνσης χορωδίας
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή φλάουτου – φλογέρας
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή σαξοφώνου – ιστορίας της μουσικής
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή μουσικών συνόλων εγχόρδων νυκτών
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή μονωδίας-μελοδραματικής και σύγχρονου τραγουδιού
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΤΕ Καθηγητή μουσικοκινητικής αγωγής (Σύστημα Orff) – σύγχρονου τραγουδιού
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Καθηγητή ηλεκτρικού μπάσου
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Καθηγητή σύγχρονων και παραδοσιακών κρουστών
 • Ένα (1) άτομο ειδικότητας ΔΕ Καθηγητή ντραμς

Διαδικασίες Πρόσληψης

Αν και μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ανακοίνωση του Δήμου Περιστερίου για το πότε και πως θα γίνουν οι προσλήψεις  για την κάλυψη των 86 νέων θέσεων εργασίας στις υπηρεσίες του δήμου, αυτές θα γίνου σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ κου Τάκη Θεοδωρικάκου με διαδικασίες ΑΣΕΠ, κάτι που εκ των πραγμάτων προϋποθέτει ανακοίνωση του Δήμου Περιστερίου και υποβολή ολοκληρωμένου φακέλου δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους.

Όπως δε ορίζεται από την αναφερόμενη ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632 Εγκύκλιο ΥΠΕΣ, η υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνει ψηφιακά μέσω του διαδικτύου.

Σε κάθε περίπτωση αυτά που εντυπωσιάζουν είναι τα εξής:

 1. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος ζήτησε τους διορισμούς προκειμένου να καλύψει αυξημένες ανάγκες εργατικού προσωπικού για την συλλογή «βιοαποβλήτων», δράση που σύμφωνα με τις διαδικασίες δεν θα ξεκινήσει στις ευνοϊκότερες συνθήκες πριν τον Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους.
 2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ζήτησε την πρόσληψη Ηλεκτροτεχνιτών για την κάλυψη των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό για τις δημοτικές εκδηλώσεις (γιορτές, κλπ), αν και είναι γνωστό και πρακτέο ότι αυτές εκχωρούνται έναντι αμοιβής σε ιδιώτες…
 3. Η Διεύθυνση Πολιτισμού και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κος Γιώργος Τσαλίκης, δεν προτείνουν τίποτα, ως καθ’ ύλη αρμόδιοι, αντίθετα την πρόσληψη των μουσικών προτείνει η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κα Μαίρη Τσιώτα-Μάρκου!!!
 4. Η Διεύθυνση Διοικητικού, ζητά την πρόσληψη δύο διοικητικών υπαλλήλων στο δημοτικό κοιμητήριο, αν και είναι γνωστό τις πάσι ότι όλες οι διοικητικές εργασίες που το αφορούν πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες που εδρεύουν στο νέο Δημαρχείο!!!
 5. Η πρόσληψη των Μουσικών, δεν εμπίπτει στα μέτρα αντιμετώπισης του κορονοϊού, παρ’ όλα αυτά όμως, ο Δήμος εισηγείται την πρόσληψη τους και παρότι δεν υπάρχει προς το παρόν αντικείμενο εργασίας γι’ αυτούς!!!
 • Για να δείτε ή κατεβάσετε την με αριθμ. 79/18.3.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπης κάντε κλικ εδώ
 • Για να δείτε ή κατεβάσετε την με αριθμ. 80/18.3.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπης κάντε κλικ εδώ
 • Για να δείτε ή κατεβάσετε την με αριθμ. 81/18.3.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπης κάντε κλικ εδώ 
 • Για να δείτε ή κατεβάσετε την με αριθμ. 82/18.3.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπης κάντε κλικ εδώ
 • Για να δείτε ή κατεβάσετε την με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/112/οικ.8632 Εγκύκλιο ΥΠΕΣ κάντε κλικ εδώ

Νίκος Ι. Παρίκος

Tagged