Δήμος Περιστερίου: Προκήρυξε για τις 30 Νοεμβρίου διαγωνισμό για ελαστικά οχημάτων προϋπολογισμού 68.026,40 ευρώ

Π-Διαύγεια

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Δημοτικού Σταθμού Οχημάτων, Αγ. Βασιλείου 62 στις 30/11/2020 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. με κατάθεση προσφορών ενώπιον της Αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Προσφορές μπορούν να περιέρχονται στο Δήμο και ταχυδρομικά το αργότερο μέχρι και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 30η/11/2020 και ώρα 10:00π.μ. το αργότερο, με κατάθεσή τους επί αποδείξει στο Πρωτόκολλο του Δήμου (πλ. Δημοκρατίας 1- Περιστέρι).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

——————-

Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής ανά είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις των:

ν.4555/2018 (A’ 133), ν.4412/2016 (Α’ 147), ν.4270/2014 (Α’ 143), ν.4250/2014 (Α’ 74), της παρ. Ζ του ν.4152/2013 (Α’ 107), του ν.4013/2011 (Α’ 204), του ν.3861/2010 (Α’ 112), ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’), ν.2690/1999 (Α’ 45), π.δ.80/2016 (Α΄ 145), π.δ.28/2015 (Α’ 34), Υ.Α.32496/1558/2003 (Β’ 847), Υ.Α.57654/2017 (Β’ 1781), άρθρο 23 της Υ.Α.11389/1993 (Β΄ 185), Οδηγίες 92/23/ΕΟΚ και 2005/11/ΕΚ/2005, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, καθώς και την 447/2020 (ΑΔΑ: 92Λ5ΩΞ2-1ΛΗ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, για την ανακήρυξη αναδόχου/χων για την «Προμήθεια ελαστικών επισώτρων», για το έτος 2021, (17 είδη ελαστικών) όπως περιγράφονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της 43/2020 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και με CPVS: 34352000-9, 34352300-2, 34350000-5 & 34352100-0.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Δημοτικού Σταθμού Οχημάτων, Αγ. Βασιλείου 62 στις 30/11/2020 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. με κατάθεση προσφορών ενώπιον της Αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού.

Προσφορές μπορούν να περιέρχονται στο Δήμο και ταχυδρομικά το αργότερο μέχρι και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, δηλαδή την 30η/11/2020 και ώρα 10:00π.μ. το αργότερο, με κατάθεσή τους επί αποδείξει στο Πρωτόκολλο του Δήμου (πλ. Δημοκρατίας 1- Περιστέρι).

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές οι οποίοι δύνανται να εκτελέσουν την προμήθεια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στα 68.026,40 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, θα χρηματοδοτηθεί δε από τις υπό Κ.Α: 10.6671.201 (1.686,40€), 20.6671.201 (58.478,40€), 30.6671.201 (1.140,80€) και 35.6671.201 (6.720,80€), πιστώσεις του οικονομικού έτους 2021 του Δήμου.

Εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό δεν απαιτείται.

Όλα τα έγγραφα της σύμβασης διατίθενται ελεύθερα μέσω του ιστότοπου του Δήμου Περιστερίου www.peristeri.gr στη διαδρομή: Ανοιχτή Διακυβέρνηση/Διαγωνισμοί Προμηθειών και μέσω του ΚΗΜΔΗΣ στην ενότητα «Προκηρύξεις-Διακηρύξεις» από την ανάρτησή τους σε αυτά καθώς επίσης και στα γραφεία του Δήμου στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, Αγ. Βασιλείου 62, Τ.Κ. 121 35 αρμόδιος υπάλληλος ο κ. Βασίλειος. Αγγελόπουλος τηλ. 210-5701606 ώρες 08:00 έως 15:00.

Για να δείτε την διακήρυξη κάντε κλικ εδώ

Tagged