Δήμος Περιστερίου: Διαγωνισμός 850.000 ευρώ για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση» του (μισού) κτιρίου της Ξυλοτεχνίας

Π-Ανακοινώσεις & Εκδηλώσεις
Μοιραστείτε το:

Ο διαγωνισμός αφορά την «Ενεργειακή Αναβάθμιση»  του μισού συγκροτήματος των κτιρίων της Ξυλοτεχνίας, -τα κτίρια 2,3,4,5 (βλέπε εικόνα), όπως αναφέρετε στην σχετική μελέτη-, ενώ πάλι σύμφωνα με την  μελέτη οι προβλεπόμενες απ’ αυτή οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, δεν θεωρούνται ολική ανάπλαση αλλά μερική…

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των ηλεκτρονικών προσφορών  η Παρασκευή 22  Ιανουαρίου…

Πληροφορίες και έντυπα για τον διαγωνισμό  μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν στις διευθύνσεις που παρατίθονται στην συνέχεια…

Ο Δήμος Περιστερίου, προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ “ΞΥΛΟΤΕΧΝΙΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 685.483,87€ (πλέον ΦΠΑ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 850.000,00€ και αναλύεται σε: Δαπάνη Εργασιών 497.031,60€, ΓΕ&ΟΕ 89.465,69€, Απρόβλεπτα 87.974,59€, Απολογιστικά 11.900,00€, Πρόβλεψη Αναθεώρησης 11,99€ και ΦΠΑ 164.516,13€.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης http://www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ στην ενότητα «Προκηρύξεις», καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://www.peristeri.gr στη διαδρομή: Ανοιχτή Διακυβέρνηση / Διαγωνισμοί Προμηθειών, από την ανάρτησή τους σε αυτά. Πληροφορίες παρέχονται από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Περιστερίου, Δημοσθένους 11-13 & Παρασκευοπούλου, τηλ 2105701668, fax 2105701552, email: tmee@peristeri.gr, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Παπαϊωάννου Γεώργιος.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 22/01/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 26/01/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Μοιραστείτε το:
Tagged